OBCHODNÍ PODMÍNKY


Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen '' obchodní podmínky'') obchodní společnosti Patrik Rabalski, se sídlem Sudkov 271, 788 21, identifikační číslo: 87073994, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Šumperku, (dále jen ''prodávající'') upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen '' občanský zákoník'') vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě (dále jen ''kupní smlouva'') uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, která nevyvíjí podnikatelskou činnost a nemá přiděleno IČ, (dále jen ''kupující'') prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese lovem.cz (dále jen ''webová stránka'') a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen ''webové rozhraní obchodu'').
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, které má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěna na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednání zboží (objednávané zboží ''vloží'' kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jako ''objednávka'')
 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohleddem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen '' elektronická adresa kupujícího''). Čísla objednávek jsou automaticky generována a slouží jako unikátní heslo pro komunikaci s obchodem. Potvrzení objednávky s jejím číslem je zasláno pouze na email kupujícího (popř. telefon kupujícího v případě osobního odběru) a prodejce nenese zodpovědnost za možné zneužití čísla objednávky a jeho použití jinou osobou.
 2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky ( množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy ( náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. Testery výrobků jsou určeny k osobní spotřebě zákazníků
 5. Věnujte pozornost při vyplňování dodacích údajů. Po odeslání objednávky není z důvodu kontrolního hlášení možné měnit fakturační údaje.

Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 2. V hotovosti na dobírku
 3. Bankovní převodem - veškeré podklady k platbě obdrží kupující v elektronické poště ( číslo účtu, cena a variabilní symbol)
 4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady s dodáním.

Zobrazení zboží

 1. Obrázky a popisky u zboží mohou mít pouze informativní charakter z důvodů vnějšího vzhledu krabičky či nových etiket.

Náklady na doručení, způsoby doručení

 1. Česká pošta
 • Balík do ruky 79 Kč - dobírka 30 Kč a platba bankovním převodem zdarma
 • Balík na poštu - 79 Kč - dobírka 30 Kč a platba bankovním převodem zdarma
 1. PPL
 • 80 Kč - dobírka 30 Kč a platba bankovním převodem zdarma

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Nejedná-li se o případ v čl. 5.1. o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě čtrnácti dnů. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. K zásilce musí být přiloženy vyškeré dokumenty, a to včetně kopie faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující mimo jiné zaslat na adresu provozovny nebo elektronickou poštou k rukám prodávajícího.
 3. Podmínky platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Veškeré ceny a slevy včetně vybraných akcí platí do odvolání nebo do vyprodání zásob. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat.
 7. Storno objednávky - objednávku můžete stornovat e-mailem i telefonicky. Stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na vás. Pokud je platba hrazena předem, platba vám bude vrácena zpět do několika pracovních dnů.
 8. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno prodávajícímu do 7 pracovních dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu připadají v celém rozsahu na kupujícího.
 9. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení kupní smlouvy, a to stejným způsobem jaký je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí.li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
 10. Nároky na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 11. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet kupujícímu.
 12. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Zboží je možné vrátit následujícími způsoby:

 1. zaslat prostřednictvím České pošty na adresu: Martina Skaličková, Ústín 84, 783 46
 2. osobním předání v Olomouci, přesné místo je určeno po předchozí telefonické domluvě

Přeprava dodání zboží

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno doručovat zboží opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně nahlásit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li podmínky vydány. Prodávající má právo odmítnout objednávku v případě, že množství zboží neodpovídá k osobní spotřebě. V případě sporu o to, kolik je obvyklé množství pro osobní spotřebu, je rozhodující dodavatel. Nákupy ke komerčním účelům jsou povoleny v případě po telefonické nebo emailové předchozí domluvě.

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými závažnými předpisy (ustanoveními §1914 - §1925, §2099 - 2117, §2161 - §2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá, že zboží při převzetí nemá žádné vady. V době kdy zboží převzal kupující, kupující zkotroluje:
 • zboží má všechny vlastnosti, na kterých se obě strany domluvili
 • chybí-li ujednání, má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo, které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
 • zboží plní účel, pro který si jej kupující objednal
 • zboží odpovídá provedením smluveného vzorku
 • zboží má správné množství nebo hmotnost
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do datumu, který je veden na etiketě každého výrobku
 2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: Ústín 84, 783 46 za podmínek předchozí telefonické domluvě (termínu a času) . Za okamžik uplatnění reklamace se považuje doba, kdy se prodávající o reklamaci dozvěděl.
 3. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád.

Další práva a povinnosti

 1. Kupující je vlastníkem zboží až po zaplacení celé kupní ceny za zboží
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst.1 písm e) občanského zákoníku
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. Kupující tímto přebírá na svou osobu nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (''GDPR'') související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání této smlouvy a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího.

Doručování

Kupujícímu bude veškerá korespondence odeslána elektronickou poštou.

Závěrečné ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak sjednají, že vztah se řídí českým právem.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, na místo neplatných neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změna či doplnění kupní smlouvy vyžaduje písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.